Så här fungerar ett uppdrag med Adekvat 

 

Oberoendet

Adekvat Försäkring är en från försäkringsbolagen oberoende aktör. Vi har inga ägarintressen eller samarbetsavtal med något enskilt försäkringsbolag och vi agerar på uppdrag av våra kunder. Vi är våra kunders oberoende inköpare av försäkring helt enkelt.
 

Förtroendet 

Vi tar aldrig ett uppdrag för givet, eftersom vi vet att ett förtroende är något som vi måste förtjäna. Vårt starka engagemang och vår kunskap ska bidra till att kundens verksamhet fungerar så störningsfritt som möjligt.
 

Samarbetsavtal 

Mellan oss och våra kunder upprättas ett avtal som tydligt definierar den service som vi ska leverera samt vad som åligger kunden att göra för att vi ska kunna leva upp till vårt åtagande. Till avtalet kopplas också i förekommande fall en mäklarfullmakt.
 

Kundteam 

Vi utser ett anpassat kundteam åt varje kund. Teamets sammansättning beror på hur stor kunden är och omfattningen av uppdraget. Teamet består av rätt sammansättning av expertis både internt och vid behov även externa konsulter.


Uppdragets "kretslopp"