Fakta, Tillsyn och Juridik

 

Juridisk person

Adekvat Försäkring AB 
Organisationsnummer: 556621-1446 
Adress: Linnégatan 23, 352 33 Växjö 

Bankgiro: 640 - 4800

 

Registrering & tillsyn

Bolagsregistrering och tillsynsmyndighet 

För att få bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare måste förmedlarbolaget vara registrerat hos Bolagsverket. Vår verksamhet är registrerat hos Bolagsverket för förmedling av skadeförsäkring.

För kontroll av registrering, kontakta Bolagsverket. 

 
Bolagsverket 
Adress: 851 81 Sundsvall 
Telefon: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 

 

Tillsyn

Vår verksamhet står under tillsyn av Finansinspektionen (FI), den myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Finansinspektionen ska på begäran upplysa kunder och andra om en anställd hos oss har rätt att förmedla försäkringar och om denna rätt är begränsad till visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser.
 
För kontroll av tillstånd, kontakta Finansinspektionen. 
 
Finansinspektionen 
Adress: Box 7821, 103 97 Stockholm 
Telefon: 08-787 80 00 Fax: 08-24 13 35 
E-post: finansinspektionen@fi.se 
Webbplats: www.fi.se

 

Kundservice
Om du inte är nöjd med vår rådgivning

Om du av någon anledning inte är nöjd med en tjänst som vi tillhandahållit måste du höra av dig så snart som möjligt. Har du klagomål bör du först och främst vända dig till den medarbetare hos oss som du haft kontakt med angående det ärende som reklamationen gäller. Skulle du fortfarande vara missnöjd efter detta kan du gå vidare genom att skriftligen kontakta vår klagomålsansvarige.
 
Hit skickar du ditt ärende: 
Adekvat Försäkring AB 
Att: Klagomålsansvarig 
Adress: Linnégatan 23, 352 33 Växjö
 

Så går du vidare

Om du inte är nöjd efter att du klagat skriftligen och fått ditt ärende behandlat kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Du kan också få kostnadsfri hjälp från konsumenternas försäkringsbyrå och konsumentvägledningen i din kommun. 
 
Allmänna reklamationsnämnden (ARN) 
Webbplats: www.arn.se 
Telefon: 08-555 017 00
 
Konsumenternas försäkringsbyrå 
Telefon: 08-22 58 00
 
Kommunens konsumentvägledning 
Telefon: Kontakta din kommun och fråga efter konsumentvägledaren

 

Allmänna leveransvillkor

Avtal som reglerar vårt uppdrag

I våra allmänna leveransvillkor regleras vilka åtaganden och skyldigheter som åligger oss och kunden i ett ingånget uppdragsavtal. 
 
Bilaga

 

Personuppgiftslagen

Information om personuppgiftslagen (PuL) till våra kunder

Personuppgiftslagen (PuL) innehåller regler beträffade behandling av personuppgifter.

Lagens huvudsyfte är att skydda privatpersoner mot intrång i den personliga integriteten.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag som försäkringsmäklare gentemot Er, kan vi behöva bearbeta personuppgifter rörande företrädare och kontaktpersoner hos Er. De personuppgifter som kan komma i fråga är t ex namn, födelsedatum, tjänsteställning, adress, telefonnumar och e-postadress. Dessa uppgifter är nödvändiga för att vi skall kanna fullgöra våra åtaganden gentemot Er samt för direktkontakt med de tjänstemän som bl.a. handlägger företagets försäkringsfrågor. Personuppgifterna kan även användas för att lämna information om våra andra produkter och övriga tjänster.

Personuppgifterna kan komma att behandlas av annat bolag som vi samarbetar med för att kunna fullgöra vårt uppdrag.

Information om de personuppgifter som behandlas av oss samt rättelser av personuppgifter kan begäras av bolagets företrädare och kontaktpersoner. Sådan begäran framställs skriftligen under nedanstående adress.

Adekvat Försäkring AB
Linnégatan 23, 352 33 Växjö